מפתח נהלי האוניברסיטה לפי מספר סידורי

מספר ההוראה

שם ההוראה

פרק 01 - כללי

01-001 נוהל הכנת נהלים מנהליים ופרסומם
01-003 תקנון הפטנטים  תקף להמצאות שפורסמו עד 6.12.2005
01-003א' תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם  תקף להמצאות שפורסמו מ- 7.12.2005 עד 11.9.2015
01-003ב' תקנון המצאות, פטנטים ומסחורם תקף להמצאות שפורסמו מ-12.9.15
01-003B Inventions, Patents and Their Commercialization Regulations
01-004 תקנון מבקר האוניברסיטה
01-005א' נוהל התקשרויות
01-006 קבלה רישום ושמירת נכסי אמנות
01-007 נוהל מורשי חתימה
01-008 הוראות בדבר תעריפים בנוהלי האוניברסיטה
01-010 חפירות ארכיאולוגיות
01-011 שימוש בשם האוניברסיטה וסמלה
01-012 השתתפות האוניברסיטה בהוצאה לאור של ספר
01-013 שרותים לתעשיה
01-014 הגנת הפרטיות
01-014B Privacy Protection
01-015 נוהל למניעת הטרדה מינית באוניברסיטת תל-אביב
01-015B Regulations for Prevention of Sexual Harassment at Tel Aviv University
01-016 נוהל מינוי דירקטוריון בתאגידים כלכליים
01-017 פיתוח ותחזוקת אתרי אינטרנט
01-100 ביעור חומר ארכיוני
   

פרק 02 - מבנה וארגון

02-003 תפקידים וסמכויות עובדי בטחון באוניברסיטה
   

פרק 03 - ועדות

03-001 ועדות - נוהל כללי
03-002 נוהל עבודת ועדות חיפוש
03-003 נוהל עבודת ועדות חריגים לענייני שכר לימוד ודמי רווחה
   

פרק 04 - כח אדם

04-001 העסקת עובדים ע"ח מענקי מחקר
04-002 העסקת עובדים ע"ח תקציבי פרוייקטים
04-004 העסקת עובדים מנהליים לפי שעות
04-005 תקנון משמעת
04-006 עבודה נוספת בשכר מחוץ לאוניברסיטה - סגל מינהלי
04-007 קבלת עובדים והפעלת מכרזים למשרות - סגל מינהלי
04-008 העסקת מתנדבים
04-009 העסקת קרובי משפחה
04-014 דווח על העדרות מעבודה - סגל אקדמי
04-022 הפסקת עבודה - הסגל המנהלי
04-026 נוהל פטור משכר לימוד
04-100 השתתפות האוניברסיטה בתשלום שכר דירה
04-107 נסיעה לחו"ל בתפקיד
04-108 נוהל נסיעות לחו"ל של ממלאי תפקידים בכירים באוניברסיטה
04-109 נוהל שבתון (תשמ"ח)
04-110 נוהל קרן הקצבות לקשרי מדע בינלאומיים (תשמ"ח)
04-111 נוהל קרן מחקר מיוחדת
04-112 החזר הוצאות אישיות בתפקיד
04-124 תקנון למתן הלוואות לדיור
04-212 תאונה בעבודה
04-300 השתלמות עובדים
04-301 איסור קבלת מתנות
04-302 מניעת ניגוד עניינים של נושאי משרה בכירים
   

פרק 05 - כספים

05-001 קופה קטנה
05-002 השקעות - ניהול, ביצוע ובקרה
05-006 ביטוח
05-007 קבלת תקבולים ע"י היחידות - רישומם והעברתם
05-008 גביית כספים עבור שרותים מיוחדים הניתנים ע"י יחידות האוניברסיטה
05-009 ועדת תקציב ומאזן
05-010 מחיקת חובות אבודים
05-011 מדיניות פחת
   

פרק 06 - בינוי והחזקה

06-002 עריכת אירועים פרטיים בקמפוס האוניברסיטה
06-010 תנועה וחניית רכב בקמפוס האוניברסיטה
06-011 הפעלת מצלמות אבטחה באוניברסיטה
06-206 תעוד שמות האדריכל והבונה על גבי בנייני האוניברסיטה
06-207 טיפול בתלונות עובדי קבלן לשירותי שמירה, אבטחה וניקיון
   

פרק 07 - הספקה

07-008 הוצאת טובין משטח האוניברסיטה
07-010 אחריות לטובין של האוניברסיטה
07-011 מסירת טובין כתרומה
07-200 חומרים בפיקוח - נוהל הזמנה, אחסנה, רישום וביקורת
07-203 ציוד מצאי
07-302 בטיחות באוניברסיטה
07-400 רכב אוניברסיטה
07-401 נוהל שירותי תחבורה
   

פרק 08 - יחסי ציבור

08-001 אירוח וכיבוד באוניברסיטה
08-002 הרשאה לשימוש במתקנים על ידי גורמי חוץ
08-004 פרסום מודעות אבל, הזמנות אוטובוסים וזרי פרחים
08-005 הצגת תערוכה באוניברסיטה
08-007 הענקת תואר עמית כבוד
08-008 עיטור אות הנשיא Award s'President
08-009 נוהל עריכת כנסים מדעיים
08-010 קבלת מתנות ותרומות ספרים לאוניברסיטה
08-011 הענקת מתנות ע"י האוניברסיטה
08-012 קבלה ורישום תרומות לזכות האוניברסיטה
08-015 נוהל הנצחת שמם של עובדי האוניברסיטה ותלמידיה שנפלו במערכה
08-016 הענקת מדליית ג'ורג' ס. וייז לשיתוף פעולה אקדמי בין-לאומי
   

פרק 10 - אקדמי כללי

10-001 חוקת הסנאט - תשמ"א
10-002 נוהל לדיוני הוועדה המרכזת של הסנאט
10-003 פעילות ציבורית באוניברסיטה
10-005 תקנון ועדות סוקרות
10-006 תקנון אישור תכניות לימודים והסמכת יחידות להענקת תארים
10-007 קתדרות (תש"ן)
10-008א' נוהל מכונים פנימיים
10-008ב' נוהל מכונים חיצוניים ובינאוניברסיטאיים - בקרה אקדמית, מנהלית וכספית (תשע"ד)
10-009 בחירת נציגי הפרופסורים החברים והמרצים הבכירים לסנאט (תשמ"ג)
10-010 סגירת יחידה אקדמית
10-011 הענקת תואר ד"ר לשם כבוד (תש"ן)
10-012 בחירת נציגי המרצים לסנאט (תשמ"ג)
10-013 בחירה/מינוי ראשי חוגים
10-015 המשך כהונת חבר סגל אקדמי בוועדה אקדמית כלל אוניברסיטאית
10-016 נוהל סינוף מחלקות קליניות לפקולטה לרפואה (תשמ"א)
10-018 תקנון הענקת תארי עמית כבוד מטעם הפקולטה _______
של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ו)
10-019 אינטרס בעסקות - סגל אקדמי (תשמ"ו)
10-020 תקנון חברות בוועדות כלל-אוניברסיטאיות (תשמ"ו)
10-021 תקנון נציב קבילות לענייני קבלה
10-022 תקנון זכויות יוצרים (תשמ"ט)
10-023 נוהל שימוש בבעלי חיים לצרכי ניסויים
10-024 תקנון ניגוד עניינים במחקר
10-024B Regulations on Conflict of Interest in Research
10-025 תקנון התנהגות ראויה במחקר
10-025B Regulations on Proper Conduct of Research
10-026 תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה
10-027 תקנון ועדות קבלה יחידתיות ללימודי תואר מוסמך אוניברסיטה (תואר שני)
10-028 נוהל ועדת אתיקה - ניסויים בהם מעורבים בני אדם
10-028B Ethics Committee Procedure – Trials Involving Humans
   

פרק 11 - סגל אקדמי

11-001 תקנון המינויים של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ג)
11-002 תקנון המינויים במסלול המקביל למורים (תשמ"ג)
11-003 תקנון מינויים ותנאי עבודה של עובדי מחקר וחוקרים
במכוני מחקר של אוניברסיטת תל-אביב (תשמ"ב)
11-004 תקנון מינויים לעמית בתר-דוקטורי (Fellow Doctoral Post) (תשמ"ב)
11-005 תקנון מינויים אסיסטנטים ומדריכים (תשמ"ב)
11-007 חברי סגל אקדמי שהגיעו לגיל פרישה (תשמ"ז)
11-008 העסקה נוספת באוניברסיטה של חברי הסגל האקדמי (תשמ"ז)
11-009 תקנון מינויים ותנאי העסקה של מורים מן החוץ (תשמ"ד)
11-010 תקנון עוזרי הוראה (תשנ"ג)
11-011 מינויים אקדמיים במקרים מיוחדים
11-012 תקנון מינויים של חברי הוראה (תשמ"ג)
11-013 תקנון מינויים אורחים (תשמ"ה)
11-013B Regulations on Appointments of Visiting Academics
11-014 תקנון מינויים - מסלול נילווה (תשמ"ה)
11-015 נוכחות חברי הסגל האקדמי בקמפוס (תשמ"ו)
11-016 תקנון מערכת בירור ושיפוט פנימי לסגל האקדמי
באוניברסטת תל-אביב (תשמ"ח)
11-017 פרופסורים בכירים במינוי מיוחד
11-017B Senior Professors by Special Appointment 
11-018 גימלאים - הצעות מחקר לגורמי חוץ
11-019 פרופסורים בהסדר מיוחד במימון ע"י מקורות חיצוניים
11-020 תקנון מתארח אקדמי (Scholar Visiting)
11-020B Academic Visitor Directive
11-021 נוהל עבודת חוץ של חברי הסגל האקדמי
11-022 תקנון מינויים ותנאי עבודה של חוקרים בתכנית קמ"ע
11-023 תקנון חופשה ללא תשלום
11-024 תקנון עמיתי הוראה
11-025 תקנון נציב קבילות לחברי סגל בכיר שהגיעו לגיל פרישה
11-026 קרן מחקר גמלאים
   

 פרק 12 - תלמידים

12-001 זכויות וחובות תלמידי אוניברסיטת תל-אביב
12-002 תקנון משמעת סטודנטים (תשס"ח)
12-002B Disciplinary Regulations – Students (2008)
12-004 התארים האקדמיים באוניברסיטת תל-אביב
12-005 תקנון תלמידי מחקר
12-006 מפתח ציונים
12-007 מתן אישורי לימודים
12-008 סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד של האוניברסיטה
12-008B Exam Arrangements and Grade Reporting of University Study Units
12-009 התיישנות לימודים לתואר ראשון או שני
12-010 נוהל סוגי המעמד של תלמיד באוניברסיטת תל-אביב
12-011 נוהל הענקת תארים בהצטיינות או בהצטיינות יתירה
לתלמידים שסיימו לימודיהם לתואר בוגר ולתואר מוסמך
12-012 קבלת תלמידים בעלי תואר ראשון ממוסד אחר ללימודי תואר "מוסמך"
באוניברסיטת תל-אביב
12-013 נוהל הגשת עבודות
12-013B Procedure on Submission of Papers
12-014 נוהל לימודי תעודה
12-015 נוהל בדבר בדיקת מצב בריאותם של מועמדים ותלמידים באוניברסיטה
12-016 תקנון משתלמים בתר-דוקטוריים (תשס"ט)
12-016B Regulations for Postdoctoral Fellows
12-017 הגשת בקשות על ידי תלמידים לקבלת התאמות לנגישות שירותי השכלה גבוהה באוניברסיטה
12-018

נוהל תלמיד מבקר Visiting Student Directive

12-018B Visiting Student Directive
   

פרק 13 - ספריות

13-001 תקנון למשתמשים בשרותי ספריות האוניברסיטה
   

פרק 14 - רשות המחקר

14-001 תקנון רשות המחקר (תש"ן)
   

פרק 15 - דקנאט הסטודנטים

15-001 תקנון דקאן הסטודנטים (תש"ס)
15-002 תקנון מעונות הסטודנטים
15-003 נוהל אכלוס מעונות האוניברסיטה
   
   
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>